Nadenker

 • Al is de haat nog zo groot, Gods liefde is altijd groter.

 • Je bent niet kostbaar omdat God van je houdt, maar God houdt van je omdat je kostbaar bent.

 • Praten met God is belangrijker dan Hem begrijpen.

 • Is het gebed uw stuurwiel of uw reservewiel?

 • Ons geloof wankelt wel eens, maar Gods trouw nooit.

 • Als je niet kunt slapen ga dan geen schaapjes tellen, maar ga met de Herder praten.

 • Het geloof is een stok om op te leunen, niet om anderen mee te slaan.

 • Meet de weg die u gaat niet in kilometers, maar in mooie momenten.

 • Wees een levensgenieter! Hij stierf voor ons, laten wij voor Hem leven...

 • Wat je aan Jezus geeft, ben je niet kwijt.

 • Ik geloof in God zoals een blinde gelooft in de zon: niet omdat hij haar ziet, maar omdat hij haar voelt.

 • Wie Jezus wil volgen moet Hem dan ook voor laten gaan

 • Het is niet de kracht dat we nooit vallen, maar dat we telkens weer op mogen staan.

 • Toen je geboren werd, huilde je en veherheugde de wereld zich.
  Leef je leven zo dat als je sterft, de wereld huilt en jij je verheugd.

 • Als iemand bidt om geduld, denk je dat God hem geduld zal geven?
  Of zal God hem in een situatie brengen waarin hij geduldigheid kan leren?

GKv steunpunten

GKv steunpunten

Voor sommige zaken in de kerken is er meer nodig dan alleen mensen die een bepaalde taak vervullen.

Zo is er bijvoorbeeld voor de opleiding tot predikant een complete school nodig (Theologische Universiteit Kampen).

Voor een aantal doelen zijn door de kerken dan ook steunpunten in het leven geroepen. Die steunpunten opereren zelfstandig, maar onder toezicht van de kerken (via deputaten).

Het Archief- en Documentatiecentrum (ADC) is een instituut van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Het ADC is opgericht in 1993 ter verzorging van de geschiedenis van deze kerken. Het Archief verzamelt en beheert documentatiemateriaal dat van belang is voor de geschiedenis van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, met name sinds de vrijmaking van 1944 en volgende jaren; in het bijzonder wanneer zulk materiaal anders dreigt verloren te gaan.

Op de website van het ADC is te lezen welke onderzoeken het ADC verricht. Ook zijn hier de laatste publicaties te vinden en is de meest recente nieuwsbrief te downloaden.

Webadres: www.adckampen.nl
E-mailadres: info@adckampen.nl
T (038) 4471730
F (038) 4471731

De Verre Naasten helpt wereldwijd kerken met groeien, Gods liefde bekendmaken en armoede en onrecht bestrijden. Dat gebeurt in samenwerking met lokale kerken of christelijke organisaties in 27 verschillende landen. De organisatie ondersteunt programma’s met kennis, mensen en financiële middelen en doet dat in samenwerking met plaatselijke kerken (Zendende Instanties) in Nederland. Die programma’s zijn zowel kerkelijk (evangelisatie, kerkplanting, theologisch onderwijs, Bijbelvertaling en kerkelijk opbouwwerk) als maatschappelijk (ontwikkelingsprojecten zoals microkredieten, landbouw, gezondheidszorg en onderwijs). Naast de ondersteuning van kerken in het buitenland vormt ook het geven van voorlichting over het werk van Zending & Hulpverlening in Nederland onderdeel van de missie van De Verre Naasten.

De Verre Naasten is actief in Albanië, Benin, Brazilië, Congo, Ethiopië, Groot-Brittannië, Hongarije, India, Indonesië, Kroatië, Kenia, Letland, Myanmar, Nigeria, Oeganda, Oekraïne, Oostenrijk, Roemenië, Spanje, Suriname, Zambia en Zuid-Afrika. Ook wordt er gewerkt in landen waar niet geëvangeliseerd mag worden, de zogenaamde Gesloten Gebieden.

De Verre Naasten is voor haar werk grotendeels afhankelijk van giften. Deze ontvangt zij via particulieren, kerken, scholen, bedrijven en fondsen. Daarnaast ontvangt De Verre Naasten overheidsfinanciering via Prisma.

In de afgelopen jaren heeft het werk vele prachtige resultaten opgeleverd. Groeiende kerken in India, Brazilië en Congo. De aanstelling van de eerste gereformeerde predikant in Benin en tientallen afgestudeerde theologiestudenten in Indonesië. Maar ook mooie, diaconale projecten van zusterkerken, zoals landbouw-, inkomens- en onderwijsprogramma’s. De Verre Naasten ziet dat, onder Gods zegen, lange termijn investeringen vruchten afwerpen en dat motiveert en bemoedigt om door te gaan.

Contactadres:
De Verre Naasten
Postbus 499
8000 AL Zwolle
T (038) 4270410
E-mail: info@deverrenaasten.nl
Webadres: www.deverrenaasten.nl

Giro: 36 36 00

Bezoekadres:
Burg. Vos de Waelstraat 2, Zwolle

Het Diaconaal Steunpunt (DS) ondersteunt de diaconieën/diakenen van de GKv en NGK bij hun ambtswerk. Het DS is van en voor diakenen. Het steunpunt geeft advies, biedt toerusting, ontwikkelt beleid en maakt diaconaal materiaal beschikbaar. De meeste informatie wordt via de website uitgewisseld. Ook zijn er regelmatig informatiebijeenkomsten; in het bijzonder voor diakenen van de GKv en NGK.

Het DS legt verantwoording af aan het Generaal Diaconaal Deputaatschap (GDD). Dat zijn deskundigen die door de synode worden benoemd. Zij hebben als opdracht om het diaconaat in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt te stimuleren.
Verder fungeert het GDD als vertegenwoordiger namens de gezamenlijke GKv-kerken ten opzichte van allerlei gereformeerde zorginstellingen. Het GDD rapporteert aan de synode.

Webadres:   www.diaconaalsteunpunt.nl
E-mailadres: info@diaconaalsteunpunt.nl of derkjan.poel@diaconaalsteunpunt.nl

Steunpunt Kerkenwerk is een vereniging van Gereformeerde Kerken vrijgemaakt waarvan andere kerken gastlid kunnen worden. Aan de ledenvergadering nemen deel kerkenraadsleden en leden van Commissies van Beheer, maar ook leden van Cies Bestuurlijke Zaken of Begeleidingscommissies kunnen de vergaderingen bijwonen.
Steunpunt Kerkenwerk adviseert kerken in hun rol als “werkgever” bij de invulling van kerkelijk personeelsbeleid en als beheerder van materiële en financiële zaken waaronder (kerk)gebouwen en kerkelijk bestuur. Hierbij gaat het om zaken als:

- overeenkomsten met predikanten
- traktementen en vergoedingen
- regelingen m.b.t. de pastorie
- advies en instrumenten op het gebied van kerkelijk personeelsbeleid waaronder ontwikkeling van predikanten en werknemers (bijvoorbeeld functioneringsgesprek, mentoraat, mobiliteit, supervisie)
- ondersteuning bij mobiliteit en beroepingswerk (voorheen verzorgd door deputaatschap Dienst & Recht)
- coördineren van het proces ziekteverzuim predikanten via kerkenraden en ARBO-dienst, preventie en beperking werkgebonden ziekteverzuim
- begeleidingscommissies (predikant/kerkenraad)
- arbeidsvoorwaardenregelingen voor kosters en kerkelijk werkers
- salarisschalen, vergoedingen, (invaliditeits)pensioen voor werknemers
- beheer van kerkgebouwen (arbo, veiligheid, energie, ontruiming, horeca, verhuur, etc)
- werknemers-, schade- en risicoverzekeringen.

Steunpunt Kerkenwerk voert overleg met de predikantenvereniging, cgmv en het Landelijk Platform Kerkelijk Werkers. Tevens is het SKW betrokken bij het ontwikkelen en ondersteunen van kerkelijk personeelsbeleid. Tevens is het steunpunt betrokken bij het ontwikkelen en ondersteunen van kerkelijk personeelsbeleid. Er zijn (intensieve) contacten met de Vereniging Samenwerking Emeritering (VSE),TUKampen, diverse deputaatschappen, Werkgroep Materiële Zaken Predikanten, en soortgelijke bureaus van andere kerkgenootschappen.

Webadres: www.steunpuntkerkenwerk.nl
E-mailadres: info@steunpuntkerkenwerk.nl

Het Steunpunt Liturgie geeft informatie en advies over allerlei zaken die met liturgie en kerkmuziek te maken hebben. Het gaat daarbij om allerlei praktische zaken maar ook om achtergrondinformatie, om uitgewerkte suggesties voor de praktijk en om bezinning en verdieping. Het aanbod ontstaat in nauwe wisselwerking met de vele vragen uit het land.

Het Steunpunt Liturgie (SL) is er voor ieder die betrokken is bij de liturgie – liturgiecommissies, voorgangers, kerkgangers, liedzangers, kerkmusici en kerkenraden. Het Steunpunt Liturgie werkt samen met het Deputaatschap Eredienst (voorheen Deputaten Liturgie & Kerkmuziek). De onderliggende synodeopdracht luidt (GS Ede 2014): ‘door middel van het Steunpunt Liturgie de kerken te voorzien van informatie en advies inzake het Liedboek 2013 (o.a. door middel van een handreiking) en andere zaken die de liturgie betreffen en waar mogelijk een zodanige bijdrage te leveren dat de bezinning hierover binnen de kerken wordt gestimuleerd.’

Webadres: www.steunpuntliturgie.gkv.nl
E-mailadres: liturgie@gkv.nl
Telefoon: (033) 2586484 (di, wo en do tijdens kantooruren)
Contactpersoon: Anje de Heer

De volledige naam van deze werkorganisatie is: Praktijkcentrum voor onderzoek en dienstverlening in de kerken. Het centrum is 1 september 2013 gestart, om de kerken te ondersteunen en te begeleiden bij het gemeente-zijn in een geseculariseerde cultuur. Het voorgaande Centrum-g is in het Praktijkcentrum opgegaan. Het centrum doet zijn werk in opdracht van Deputaten Ondersteuning Ontwikkeling Gemeenten (OOG), die daarop namens de Generale Synode toezien.

Het Praktijkcentrum bundelt wetenschappelijk en praktijkgericht theologisch onderzoek van de Theologische Universiteit Kampen en de Gereformeerde Hogeschool Zwolle, en praktijkervaring en -dienstverlening van Centrum Dienstverlening Gereformeerde Kerken.

Het Praktijkcentrum zal het werkprogramma richten op de vraagstukken die leven in de kerken en bij de uitvoering van het werkprogramma actief gebruikmaken van de grote kennis en ervaring die aanwezig is in de kerken. Op deze wijze wordt een goede aansluiting verzekerd tussen de kerkelijke praktijk en praktijkgericht onderzoek, informatie en dienstverlening die het Praktijkcentrum ten dienste van de gemeenten ontwikkelt en aanbiedt.

Webadres: www.praktijkcentrum.org
E-mail: info@praktijkcentrum.org

De Theologische Universiteit is verbonden aan de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt als wetenschappelijk theologische instelling, die werkt vanuit de gereformeerde geloofsovertuiging in dienst van het evangelie van Jezus Christus.
Studenten, docenten en ondersteunend personeel weten zich aan elkaar verbonden door het geloof in het evangelie en door de bereidheid zich in dienst daarvan te stellen.
De studie aan de universiteit is gericht op de wetenschappelijke, geestelijke en praktische vorming tot gereformeerd predikant en op de beoefening van de gereformeerde theologie. De universiteit verzorgt daartoe onderwijs, verricht onderzoek en vervult daarnaast taken op het gebied van de kerkelijke en maatschappelijke dienstverlening.
De universiteit verricht haar werk voor de kerk die naar het woord van Christus ”het licht der wereld” is en heeft oog voor de context van globalisatie en secularisatie waarin de kerk leeft en voor de missionaire roeping van de kerk. De universiteit is attent op signalen die haar uit het werkveld bereiken en is bereid daarvan te leren.

Het werk aan de universiteit wordt gekenmerkt door goede samenwerking tussen studenten, docenten en ondersteunend personeel, met het oog op een vruchtbaar academisch werk- en denkklimaat, gebaseerd op christelijke spiritualiteit en open communicatie, waardoor ieders inbreng tot zijn recht kan komen. Alle betrokkenen zijn bereid zich hiervoor in te zetten in het besef van de onvolkomenheid waardoor ook de christelijke onderlinge omgang nog gekenmerkt wordt. De universiteit zoekt samenwerking met verwante organisaties in binnen- en buitenland in het besef dat zij alleen zo haar taak goed kan vervullen.

Alle bij de universiteit betrokkenen doen hun werk in besef van afhankelijkheid van de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, en in vertrouwen op de komst van Gods koninkrijk door Jezus Christus. Deze hoop geeft de kracht om enthousiast en met goede moed te werken aan de vervulling van onze missie.

Webadres:www.tukampen.nl
E-mailadres: secretariaat@tukampen.nl