kalender

Liturgie

Liturgie Pasen zondag 21 april 2019

Morgendienst 9.30 uur. Ds. GO. Sander
Bijzonderheid: bediening van de doop aan Johannes Mattias Huberts
Welkom en mededelingen
Stil gebed
Votum (gezongen) en Vredegroet
Zingen:  Zo lief had God de Vader ons        koor
Zingen:           Gezang 95: 3 GK 2006
De Tien Woorden van de Heer
Zingen:   Psalm 118: 10
Bediening van de doop aan Johannes Mattias Huberts
Lezing formulier 1
Gebed
Vragen aan de doopouders
Zingen:           Jezus is de Goede Herder
Bediening van de doop
Zingen:           Wonderlijk Sela
Opwekking aan de gemeente
Dankgebed
Lezing:           Marcus 16: 1 - 16
Lezing:           Romeinen 6: 1 - 11
Zingen: GK 178
Tekst:  Romeinen 6: 5
                        'als wij delen in zijn dood
                        zullen we ook delen in zijn opstanding'
Preek
Zingen:  Dooplied Sela
Dankgebed en voorbede
Inzameling van de gaven
Luisteren: Forever Kari Jobe
Zingen:  KB 209
Zegen

Middagdienst: 16.30 uur ds. A.J. van Zuijlekom
Welkom en mededelingen
Stil gebed
Votum (gezongen) en groet
Zingen: GK 206: 1, 2, 4, 5 en 7
Gebed
Schriftlezing: Lukas 24: 1 - 12
Zingen: GK 94: 1 en 2
Preek over Lukas 24: 12
Zingen: GK 94: 3 en 6
Dankzegging en voorbede
Inzameling gaven
Zingen: Psalm 16: 3, 4 en 5
Geloofsbelijdenis
Zingen: GK 96:1, 2, 3, 7 en 9
Zegen; amen gezongen Liedboek 456:3